အခ်ိန္ကာလ

>>>Download

ေတးဆုိ - မီးမီးခဲ

CHORUS
ခပ္သိမ္းေသာ အမႈအရာတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အခ်ိန္ရွိေန
မုိးေကာင္းကင္ေအာက္၌ အႀကံအစည္မ်ားကုိ ျပဳရခ်ိန္
ဘုရားသခင္ စီရင္ေသာအမႈကုိ အဘယ္သုိ႔ဆပ္၍မကုန္
လန္းဆန္းစြာ/ရႊင္လန္းစြာ အသက္ရွင္ ေက်းဇူးျပဳသင့္ေပ

VERSE 1
ေမြးဖြားခ်ိန္နဲ႔ ေသဆံုးခ်ိန္
စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္နဲ႔ ယူႏႈတ္ခ်ိန္
ကြပ္မ်က္ခ်ိန္နဲ႔ အနာေပ်ာက္ခ်ိန္ ရွိေန
ၿဖိဳဖ်က္ခ်ိန္နဲ႔ တည္ေဆာက္ခ်ိန္
ငုိေၾကြးခ်ိန္နဲ႔ ရယ္ေမာခ်ိန္
ညည္းတြားခ်ိန္နဲ႔ ကခုန္ခ်ိန္ ရွိေန

VERSE 2
ျဖန္႔က်ဲခ်ိန္နဲ႔ စုသိမ္းခ်ိန္
ဖက္ယမ္းခ်ိန္နဲ႔ ေကြ႕ကြင္းခ်ိန္
ဆည္းပူးခ်ိန္နဲ႔ ေပ်ာက္ဆံုးခ်ိန္ ရွိေန
သုိထားခ်ိန္နဲ႔ ပယ္ပစ္ခ်ိန္
အ၀တ္စုတ္ရခ်ိန္ ခ်ဳပ္ရခ်ိန္
တိတ္ဆိတ္ရခ်ိန္ စကားေျပာခ်ိန္ ရွိေန

BRIDGE
ခ်စ္ရခ်ိန္နဲ႔ မုန္းရခ်ိန္
စစ္တုိက္ခ်ိန္နဲ႔ စစ္ၿငိမ္းခ်ိန္
လုပ္ကုိင္ႀကိဳးစားအားထုတ္ေလ အဘယ္ေက်းဇူးရွိသနည္း


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.