ကၽြႏ္ုပ္ေၾကြးေၾကာ္သည္

>>>Download

VERSE 1
ကၽြႏု္ပ္ဘ၀ရဲ႕ လမ္းခရီး သမၼာတရား ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ရဲ႕ အသက္ျဖစ္ေလေသာသခင္
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ရဲ႕ အသက္ရွင္ေနရျခင္း အဓိပၸါယ္ ေယ႐ႈရွင္တစ္ပါးသာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အစဥ္အၿမဲ
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္ ထြက္ေျမာက္ရာလမ္း ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္ ေဘးလြတ္ရာ ေက်ာက္ေဆာင္
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္ အရိပ္ ကုိယ္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္အလင္းေရာင္
ေယ႐ႈရွင္တစ္ပါးသာ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္း

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕က႐ုဏာ ထာ၀ရအဆံုးမရွိပါ
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေမတၱာ ကားတုိင္ေပၚ အသက္ေပးခဲ့တာ
ကုိယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕သခင္ ကုိယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္နဲ႔အျမင္ ရွင္းလာေသာ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အရွင္
စုိးစံသည္ ထာ၀ရအၿမဲအစဥ္ ဘုန္းေတာ္ တန္ခုိးေတာ္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေၾကာင္း
အသက္႐ွဴေသာအခ်ိန္ ေန႔ရက္တုိင္းမွာ
ကုိယ္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္ရႊင္လန္းရာသီခ်င္း ကခုန္ရာေက်ာက္
၀န္ခံမည္ ျမတ္နာမေတာ္ ခ်ီးမြမ္းသီဆုိ ကၽြႏ္ုပ္ေၾကြးေၾကာ္မည္

VERSE 2
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ရဲ႕ ----- ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္ မစရာလက္ေတာ္
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ရဲ႕ နားခုိရာ သခင္တစ္ပါးတည္းသာ ေယ႐ႈရွင္ဘုရားသာ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အစဥ္အၿမဲ
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ရဲ႕ ရဲတုိက္ ၿမိဳ႕႐ုိး အသက္ရွိသမွ် ခ်ီးမြမ္းရာ ဘုရားသခင္
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ရဲ႕ ကခုန္ရာ ရႊင္လန္းျခင္းပါ ေယ႐ႈရွင္တစ္ပါးသာ သီခ်င္းဆုိျခင္းအေၾကာင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.