ေပါင္းစည္းဆက္ကပ္

>>>Download

ေတးေရး - D. ထဲလ္ဒီ
ေတးဆုိ - လားေဖါဆက္

VERSE
(အေရာင္အဆင္းခြဲျခားမႈေတြ မရွိေတာ့ၿပီ ၾကည္လင္ေစၿပီ
 အျမင္ခ်င္းလြဲမွားမႈေတြ လြင့္ေပ်ာက္ကာ တူညီေစၿပီ
 ခရစ္ေတာ္၌ တစ္ေသြးတစ္သားတည္းပင္
 ခရစ္ေတာ္၌ ညီအစ္ကုိေသြးခ်င္းေတြ
 တြဲလက္ညီညာ ေပါင္းစည္းၾကမယ္)

CHORUS
ေရာင္းရင္း ေဆြသဟာ ခ်စ္တဲ့အေဆြတုိ႔ရယ္
ဘုရားသားေတာ္ရဲ႕ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ
သတင္းေကာင္းကုိ သတင္းေကာင္းကုိ
ကမၻာေျမစြန္းတုိင္ ဒုိ႔အတူေဟာၾက
ေပ်ာက္ဆံုး၀ိညာဥ္ ကယ္တင္ျခင္းတရား
ဒုိ႔အတူ ပါ၀င္ဆက္ကပ္စုိ႔ေလ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.