ေကာင္းေသာေျမ (၂)

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
ၿပိဳလဲရန္ လြယ္တဲ့ ေလာကထဲ စာတန္ရဲ႕ ၀ကၤဘာလွည့္ကြက္နဲ႔
လက္ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ရစဥ္ မဆံုး႐ႈံးလုိ႔
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာ အၿမဲရွိဖုိ႔
ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ကုိယ္ေတာ္ေစာင့္ထိန္းေန

VERSE 2
အရင္ကလုိ အျမင္မ်ဳိး ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ ငါဆုိတာ ဘယ္ေရာက္သြားၿပီလဲ
ေလာကဘေတြ ေဒါသေတြ ေမာဟေတြ
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ေတြ႕ခဲ့ၾကလုိ႔ ထြက္ေျပးသြားၾက
ကၽြႏု္ပ္ကုိ ကုိယ္ေတာ္အုပ္စုိးေန

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏု္ပ္အေပၚမွာ ေကာင္းျမတ္သေလာက္
ကုိယ္ေတာ့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္ဘာမွ မေပးဆပ္ႏုိင္
ေနာင္တ ေၾကမြေနႏွလံုးသား
ဒီေျမႀကီးေပၚမွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ဳိးေစ့
အပင္ေပါက္ေစပါ အသီးအပြင့္ေ၀ဆာ
အဆသံုးဆယ္ အဆေျခာက္ဆယ္ အဆတစ္ရာ

ENDING
(ႏွလံုးသားေျမေပၚမွာ အသီးအပြင့္ေ၀ဆာ)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.