ေဟာေျပာၾကမယ္ (?)

>>>Download

VERSE
မနားတမ္း ခ်ီးမြမ္းၾက ကုိယ္ေတာ္အား
သခင္အား ေရွာင္ဖယ္၍ မေမ့ႏုိင္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ ထိေတြ႕ျခင္း ကုိယ္ေတာ္အား
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သူပင္ မရွိႏုိင္ပါ

PRE-CHO
အရာအားလံုးထက္ ဘ၀မွာ ကုိယ္ေတာ္ပဲ
ကၽြႏ္ုပ္ေတာင့္တ ေလာကတခြင္မွာ သူပဲ သူပဲ သူပဲ

CHORUS
ေလာကႀကီးအား ေယ႐ႈအေၾကာင္း
ေဟာေျပာၾကမယ္ ၾကားေျပာၾကမယ္
ေလာကသားအတြက္ အေသခံေၾကာင္း
ထုိအရွင္ ျပန္၍ ထေျမာက္ခဲ့ၿပီ

VERSE 1
ေယ႐ႈအသက္ရွင္ ကၽြႏ္ုပ္အထဲ၌
သမၼာတရားျဖင့္ လြတ္ျခင္းရ
သာယာေန ဒီကမၻာ ဘယ္သုိ႔ျဖစ္
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးနဲ႔ က႐ုဏာအေၾကာင္း

BRIDGE
[ လာၾက လာၾက ဒုိ႔ေျပာၾကမယ္ သူ႕အေၾကာင္း
  (ေဟာေျပာၾကမယ္ ၾကားေျပာၾကမယ္) ]

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.