စဥ္းစားပါ

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ကဗ်ာဘြဲ႕မွဴး
Band: MYC
Studio: PTL

CHORUS
ဒဏ္ရာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေပးေသာဆုမ်ားဆုိရင္ လက္ခံမလား
ေ၀ဒနာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေကာင္းႀကီးမ်ားေျပာရင္
သင္သည္ ျငင္းမွာလား

VERSE 1
ဘာေတြပဲလုပ္လုပ္ ဘယ္ကုိပဲသြားသြား သတိျပဳသင္႕တယ္
ဘာေတြပဲေတြးေတြး ဘာကုိပဲေျပာေျပာ စဥ္းစားဆင္ျခင္
သမၼာတရားထဲမွ ကုိယ္ေတာ္ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ား ႏွလံုးသားထဲမွာ
နာခံလုိက္နာရင္ ခံယူတတ္ပါရင္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔ ေနရာက်ေနမယ္

VERSE 2
ဘယ္ကုိပဲေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ ဘယ္ကုိပဲေရာက္ေရာက္ သတိျပဳသင္႕တယ္
ဘာကုိပဲေတြးေတြး ဘာေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ စဥ္းစားဆင္ျခင္
သမၼာတရားထဲမွ ကုိယ္ေတာ္ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ား ႏွလံုးသားထဲမွာ
နာခံလုိက္နာရင္ ခံယူတတ္ပါရင္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔ ေနရာက်ေနမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.