ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လက္နက္

>>>Download

ေတးဆုိ - ဂ်ဴးဂ်ဴးLun၊ မီးငယ္

CHORUS
ေလာကရဲ႕မီးအိမ္ပမာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
အလင္းတန္းေတြ ျဖန္႔ေ၀ ၿငိမ္သက္ျခင္း သက္ေရာက္ေစ
ေလာကရဲ႕အလင္းအိမ္ပမာ ကုိယ္ေတာ္၏
အလင္းတန္းေလးမ်ား ေပးမွ် ေမတၱာတရား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္နက္ ျဖစ္ေစပါ

VERSE 1
အမုန္းတရားပြားတဲ့ေနရာ အၾကင္နာ ခ်စ္ျခင္းတရား
အတၱေတြ လံုၿခံဳရာ ၾကင္နာရက္ေရာျခင္း
တမ္းတၿပီး လုိက္ရွာ လူေတြ ေထာင္ေသာင္းမက
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား
ေလာကႀကီးအတြက္ အလင္းတန္း ျဖစ္ေစပါ

VERSE 2
ယခု အလင္းျပည့္ရန္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕အလင္း
၀မ္းနည္းေၾကကြဲေနခ်ိန္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးျခင္း
လြတ္ေျမာက္မႈ လုိက္ရွာ လူေတြ ေထာင္ေသာင္းမက
ေပးဆပ္ျခင္းနဲ႔ အမ်ားအတြက္ အသက္ရွင္ကာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္နက္ ျဖစ္ေစပါ

(ဆုေတာင္း)
အုိ ဘုရားသခင္ ကၽြနု္ပ္ကုိ ကုိယ္ေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္နက္ ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ
မုန္းတီးျခင္းကုိ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေခ်ပျပစ္မွားျခင္းကုိ ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
ယံုမွားသံသယျဖစ္ျခင္းကုိ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
စိတ္ပ်က္အားငယ္ျခင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
အမုိက္ေမွာင္ကုိ အလင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းျခင္းကုိ ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
တုန္႔ျပန္ႏုိင္ရန္ အား တန္ခုိးေက်းဇူးကုိ ေပးသနားေတာ္မူပါ
အုိ ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ သူတစ္ပါး၏ ႏွစ္သိမ့္အားေပးျခင္းကုိ ခံရန္ ရွာေဖြျခင္းထက္
သူတစ္ပါးအား ႏွစ္သိမ့္အားေပးျခင္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းကုိလည္းေကာင္း
သူတစ္ပါးက ကၽြႏု္ပ္အေပၚ၌ သိတတ္နားလည္ရန္ ရွာေဖြျခင္းထက္
သူတစ္ပါးအေပၚ၌ သိတတ္နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းကုိလည္းေကာင္းျပဳႏုိင္ရန္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ကူညီေစာင္မေတာ္မူပါ
အေမွာင္ထုႀကီးကုိ က်ိန္ဆဲမည့္အစား အလင္းတုိင္တစ္တုိင္ ထြန္းညႇိႏုိင္ရန္
ကူညီေတာ္မူပါ။ အေၾကာင္းမူကား ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္သာလွ်င္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရရွိၾကၿပီး ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ထာ၀ရအသက္သုိ႔
ေမြးဖြားျခင္း ခံၾကရေပသတည္း။ အာမင္။

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.