အခ်ိန္ရွိတုန္းမွာ

>>>Download

ေတးေရး - D.ဖုန္ေမာ္
ေတးဆုိ - ဇမ္ႏူး

VERSE 1
ရွင္သန္ေနထုိင္ဆဲ အသက္ရဲ႕မီးစာ မကုန္ေသးသေရြ႕
အခ်ိန္ေတြ ကုန္လြန္လည္း ရပ္တန္႔မရပါ
မႀကံဳခ်င္ေပမယ့္လည္း ဘ၀မွာ အ႐ႈံးေတြ ႀကံဳရစၿမဲ
အရာရာမေသခ်ာတဲ့ ၀ုိးတ၀ါးလမ္းေတြ

VERSE 2
ရွင္သန္ေနထုိင္တုန္း ဘာေတြ ဘုရားကုိျပန္ေပးမလဲ
အလုိေတာ္၀န္ခံဖုိ႔ အသင့္ရွိရဲ႕လား
ကုိယ္ေတာ္ေစရာလမ္း ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ ၀ံ့ရဲမလား
ကမၻာေျမဘ႑ာမ်ား စြဲလန္းဆဲလား

CHORUS
အခ်ိန္ရွိတုန္းမွာ အခ်ိန္ရွိတုန္းမွာ
ဘုရားအတြက္လုပ္ေဆာင္ပါ သင္စဥ္းစား
ကုန္လြန္ခရီးဟာ ခဏေလးပါ
အလင္းတရားျဖန္႔ေ၀ဖုိ႔ အစဥ္ႀကိဳးစား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.