ေကာင္းကင္ဖခင္

>>>Download

VERSE 1
အဖ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အနားမွာ ကၽြႏ္ုပ္ရွိခ်င္ဆံုးပါ
အစဥ္ မေျပာင္းလဲ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ခ်စ္ေမတၱာျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္အား လႊမ္းၿခံဳမူပါ

CHORUS
စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္မည္
ထာ၀ရဘုန္းနဲ႔ စုိးစံသူ
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အဖ ကုိယ္ေတာ္အား ကုိးကြယ္မည္
ထာ၀ရအဆက္ဆက္ ျပည့္စံုသူ/ထုိက္တန္သူ
ေကာင္းကင္ဖခင္

VERSE 2
ယေန႔ ကုိယ္ေတာ္ရွင္တစ္ပါးသာ
ကၽြႏ္ုပ္ အတမ္းတဆံုးပါ
အသန္႔ရွင္းဆံုး အဖရဲ႕မ်က္ေမွာက္ေတာ္အနား
ကၽြႏ္ုပ္အၿမဲ ကုိးကြယ္ေနမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.