ထေျမာက္ၿပီ

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - SNO၊ ဟက္ကက္

VERSE 1
ျမဴမႈန္ေ၀ မနက္ခင္းမွာ မာရိတုိ႔ ေရာက္ရွိလာ
ကုိယ္ေတာ္ သၿဂိဳဟ္ေသာ သခၤ်ဳိင္းမွာ
နံ႔သာဆီနဲ႔လိမ္းကာ ငုိေၾကြးတမ္းတဖုိ႔ပါ
ေရာက္လာစဥ္ ခဏမွာ

VERSE 2
ထုိအခ်ိန္ တမန္ေတာ္တစ္ပါးဟာ ထင္ရွားၿပီးေရာက္လုိ႔လာ
သင္အဘယ္သူအား လုိက္လုိ႔ရွာ
လူသားသည္ ဤအရပ္မွာ မရွိေတာ့ဟု မိန္႔ဆုိ
ေသျခင္းကုိ ေအာင္ခဲ့ၿပီ

CHORUS
ထေျမာက္ၿပီ ထေျမာက္ၿပီ
ဟာေလလုယာ ထေျမာက္ၿပီ
ထေျမာက္ၿပီ ထေျမာက္ၿပီ
ဟာေလလုယာ ထေျမာက္ၿပီ

BRIDGE
ေယ႐ႈခရစ္ထေျမာက္ၿပီ ေသျခင္းကထေျမာက္ၿပီ
ေယ႐ႈခရစ္ထေျမာက္ၿပီ ေသျခင္းကထေျမာက္ၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.