စု႐ံုးၾကလ်က္

>>>Download

ေတးဆုိ - L. လြန္း၀ါ

CHORUS
စု႐ံုးၾကလ်က္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေရွ႕ေတာ္၌
၀ုိင္းဖြဲ႕လုိ႔သာ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ေတးဆုိခ်ီးမြမ္းရင္း
ေကာင္းႀကီး (ေက်းဇူး) မ်ားစြာ ျပန္လည္ေရတြက္ၾကရင္း
ဦးညြတ္လ်က္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္စုိ႔
(ဒူးေထာက္လ်က္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္စုိ႔)

VERSE 1
ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရေလသမွ် သခင္ဘုရားရဲ႕ အရိပ္မွာ
ယုိင္နဲ႔လည္း အမွားထူ ေရႊလက္ေတာ္
ပန္ဆင္ရာေပးေန အၿမဲတမ္းလည္း
သခင့္ရဲ႕ေမတၱာေၾကာင့္ ခြန္အားသစ္ေတြ
ခံယူကာ ေရွ႕ဆက္ရင္း ဘ၀ခရီးအဆံုးခန္းတုိင္ သူေဖးမေန

VERSE 2
ေက်ာ္ျဖတ္ရမယ့္အရာမ်ား သခင္ဘုရားရဲ႕ခ်စ္ျခင္းမွာ
ေမွ်ာ္ကုိးစားလုိ႔သာ အစဥ္အသက္ရွင္
ရင္ဆုိင္ေက်ာ္ျဖတ္မယ့္အတားအဆီးမ်ား
သခင့္ရဲ႕ေမတၱာေၾကာင့္ အားသစ္ေတြ
ခံယူကာ ေရွ႕ဆက္ရင္း ဘ၀ဆံုးတုိင္ ေဖးမမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.