အရိပ္မဲ့ခရီးအဆံုး

>>>Download

ေတးေရး - ေသာမတ္(စ္)
ေတးဆုိ - ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
အရိပ္ေတြမဲ့ေသာ လမ္းသုိ႔ေလွ်ာက္ကာ နားခုိရာ အရိပ္မဲ့သူမ်ားစြာ
အဆံုးရယ္မရွိေသာ ဒီခရီးလမ္းတေလွ်ာက္မွာ ႏြမ္းနယ္ပင္ပန္းကာ
စမ္းေရၾကည္တစ္ေပါက္တမ္းတေသာအခါ မွန္းေမွ်ာ္သူတုိ႔ အလွမ္းကေ၀းကြာ
ဘယ္ဆီဘယ္ကုိ ခရီးဆက္ၾကမွာလဲ

CHORUS 1
စမ္းေရခမ္းဆဲ နစ္မြန္းတဲ့ဘ၀ထဲ အရိပ္ကုိေမွ်ာ္ကုိး နားစရာဘယ္သုိ႔
အားအင္ႏြမ္းလည္း လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ဆဲ ျဖစ္ခ်င္မ်ားလုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိတ္သုန္း
အၿမဲပင္ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕အရိပ္မွာ တုိး၀င္ခံစား တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔သာ
ေန၀င္ခ်ိန္ကုိ ဦးတုိက္ေတြ႕ႀကံဳလာ

VERS 2
အရိပ္ေတြမဲ့ေသာ လမ္းခရီးထဲမွာ နားခုိရာအရိပ္မဲ့သူ မသက္သာ
ႏြမ္းနယ္ကုိ လက္ကမ္းလွမ္းလင့္ရွာ ခရစ္ေတာ္ရွင္ဘုရားသာ
အခမဲ့ ထာ၀ရ စီးစိမ့္ထြက္လာ အသက္ေရၾကည့္တစ္ေပါက္ သံုးေသာက္ဖူးမွ
ပူေလာင္တာေတြ ၿငိမ္းေအးရသည္သာ

CHORUS 2
စမ္းေရခမ္းလည္း ဆာငတ္မႈေျပခဲ့ အရိပ္ေတြေပ်ာက္ဆံုး ေနမြန္းတည့္နိဂံုး
အားအင္ခမ္းလည္း ခြန္အားျပည့္ေနၿမဲ ခရစ္ေတာ္ေပးတဲ့ ထာ၀ရအသက္ေရကုိ
သံုးသူေတြအတြက္အရိပ္မဲ့ခရီးမွာ ဆံုးၿပီဆုိတဲ့ အေၾကာင္းတရားေ၀းကြာ
ေန၀င္ခ်ိန္ေတြ ေ၀းသထက္ ေ၀းမည္သာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.