ျမင္ရၿပီ

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - မီးမီးခဲ

VERSE 1
ဒီကမၻာေျမေပၚ ေမွာင္မုိက္ဖံုးလုိ႔သြား
အျမင္အာ႐ံုမွာ ဘာဆုိဘာမွ မေတြ႕ေတာ့
မပီျပင္၀ုိးတ၀ါး မ်က္လံုးစံုကန္းသြား
ငါ့ရဲ႕စိတ္ေတြ ဆံုး႐ႈံးခ်ိန္မွာ/ငါ့မ်က္စိေတြဆံုး႐ႈံးခ်ိန္မွာ

VERSE 2
သခင္ေယ႐ႈ ကိုယ္ေတာ္လက္ေတာ္ႏွင့္
ညင္သာတုိ႔ထိ ထူမ ကုိင္ဆုပ္ေပးလ်က္
ကၽြႏု္ပ္၀ိညာဥ္ အေမွာင္ခြင္း လင္းသြား
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အသက္သခင္ ကၽြႏု္ပ္ေတြ႕ႏုိင္ၿပီ

CHORUS
ယခုေတြ႕ပါၿပီ ကုိယ္ေတာ္ဘုန္းေရာင္ျခည္
သခင့္ရဲ႕ဘုန္းတုိ႔ အလြန္ႀကီးျမတ္သည္
ယခုေတြ႕ျမင္ၿပီ သခင္ရဲ႕တန္ခုိးေတာ္သည္
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀တစ္ခုလံုး လွပေစ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.