ေဟာရွဏၰ (ကၽြႏ္ုပ္၏ေနရာ)

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး

VERSE
ယုဒအမ်ဳိး၏ ရွင္ဘုရင္ ၾကြေရာက္ဖုိ႔အတြက္ လမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ၾက
အၿမဲအုပ္စုိးမယ့္ ရွင္သခင္ ၀င္လာႏုိင္ရန္ ႏွလံုးတံခါးေတြ ဖြင့္ထား

CHORUS
ေဟာရွဏၰ ေဟာရွာဏၰ ေဟာရွာဏၰ
ေၾကြးေၾကာ္ ဘုန္းတန္ခုိးနဲ႔ ၾကြလာမည္
ေဟာရွာဏၰ ေဟာရွာဏၰ ေဟာရွာဏၰ
ေၾကြးေၾကာ္ ယုဒအမ်ဳိး၏ဘုရင္ ၾကြ၀င္ခဲ့သည္
ထာ၀ရဘုရားအခြင့္နဲ႔ ၾကြလာသည္
ထာ၀ရဘုရားအခြင့္နဲ႔ ၾကြလာသည္
ဘုန္းႀကီးဘုရင္ အၿမဲတမ္း စုိးစံအရွင္
ယုဒအမ်ဳိး၏ဘုရင္ ၾကြ၀င္ခဲ့သည္

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.