ယံုၾကည္ျခင္းပန္းတုိင္

>>>Download

ေတးဆုိ - ေအာင္ေအာင္

VERSE 1
ပူပန္ကာ ငုိေၾကြးျခင္း ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း
ဤေလာကီ ဂုဏ္စည္းစိမ္ ႏႈိင္းဆမရႏုိင္ေတာ့
ေပ်ာ္စံရာ ေအးခ်မ္းေသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းရာ
ခုိလႈံကာေလ ဘုရားျမတ္သခင့္ထံပါး အုိ သြားခဲ့ေလၿပီ

VERSE 2
အထံေတာ္မွာ၀င္စားျခင္း တစ္လမ္းတည္းရွိၿပီပဲ
ေသျခင္းမွ လြန္ေျမာက္ရန္ ကမ္းတစ္ဘက္ အေ၀းဆီသုိ႔
အိမ္ေတာ္ကုိ လွမ္းသြားခဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းပန္းတုိင္
သခင့္ရင္ခြင္မွာ ေမွးစက္လုိ႔ ေပ်ာ္ေမြ႕

CHORUS
လူသားမ်ားပင္မုိ႔ေလ ရင္မွာ ၀မ္းနည္းရေသာ္လည္း
သုိ႔ေသာ္ ငါမ်က္ေမွာက္ျပဳရင္း ၀န္ခံကာ ဆက္ကပ္ခဲ့ၿပီပဲေလ
ယံုၾကည္ ခ်စ္ေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားကုိ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းရေစဖုိ႔
ကုိယ္ေတာ္ထံပါးသုိ႔ သိမ္းဆည္းခဲ့ေလၿပီ


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.