အတၱမဆန္တဲ့အတၱ

>>>Download

ေတးဆုိ - ညီပုေလး

VERSE 1
ခ်ိန္းလုိ႔ထားတဲ့ည ေယ႐ႈကုိ တစ္ပါးသူ လက္
အပ္လုိ႔သြားတဲ့ ယုဒ အားလံုးသိမွာေပါ့ ဘယ္နဲ႔လုပ္မလဲ
လူသားရဲ႕အတၱ အုိ မဆန္းဘူးလား
မုိက္ျပစ္ရဲ႕လွည့္ကြက္ေပါ့ တစ္မ်ဳိးပဲ ဟုတ္မွာေပါ့

VERSE 2
ပိလတ္အဆံုးအျဖတ္မ်ား အတၱသိပ္ဆန္သြား
ေယ႐ႈမွာအျပစ္ေတြမရွိ အားလံုးသိလ်က္နဲ႔
ပရိတ္သတ္ရဲ႕ေရွ႕ လက္ေဆးလုိ႔ထြက္သြား အုိ မဆန္းဘူးလား
ေလာကစည္းစိမ္တပ္မက္ပံု တစ္မ်ဳိးပဲ ဟုတ္မွာေပါ့

CHORUS
အုိအဖ ဤခြက္သည္ ကၽြႏ္ုပ္မွ လြန္ေျမာက္ရန္
ေယ႐ႈရဲ႕ ဆုေတာင္းတဲ့အသံမ်ား
သူေခၽြးမ်ား ေသြးကဲ့သုိ႔ စီးဆင္းသြား
ေယ႐ႈရဲ႕ ဆုေတာင္းရာ ေဂသေရွမာန္ ဟူး ဟူး
ေယ႐ႈသာအတၱစိတ္နဲ႔ ဘုရားရဲ႕အလုိျငင္းပယ္ရင္
လူသားေတြ ဘယ္ႏွဲ႔လုပ္မလဲ ေျပာ ေျပာ
ယုဒနဲ႔ ပိလတ္လုိ အတၱစိတ္ထားရင္
အသက္လမ္းနဲ႔ ဒုိ႔ေ၀းသြားမွာပဲ
အတၱမဲ့စိတ္ထား ေယ႐ႈခရစ္ လမ္းျပလုိ႔သြား


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.