ေရႊျပည္ေတာ္အျပန္လမ္း

>>>Download

VERSE 1
လာေနသူတုိ႔ေတြ လာေနဆဲ ျပန္ေနသူတုိ႔ေတြ ျပန္ေနဆဲ
ဘယ္ဆီ ျပန္ၾကမယ္ ဘယ္ဆီက လာၾကတယ္
ဘယ္ရာမသိတဲ့ ေမွာင္၀ုိးတ၀ါး လူသားထဲ
ငါသည္ သူတုိ႔လုိ လူေတြထဲ ရွာေနအျပန္လမ္းရယ္ ဘယ္မွာလဲ
ဘယ္သူႀကိဳလင့္မယ္ ဘယ္ဆီသုိ႔ျပန္ရမယ္
ဘယ္ဆီက လာခဲ့ရ အေျဖမသိခဲ့

CHORUS
ေၾကြခ်ိန္ ဘယ္ေတာ့လဲ သိခဲ့ေသာ သစ္ရြက္ေတြလုိ
ေသခ်ိန္ ဘယ္ေတာ့လဲ သိခဲ့ေသာ ငါသည္လည္း
ဘယ္ဆီ ျပန္ရမယ္ ဘာေတြႀကံဳရဦးမယ္
ဘာရယ္မသိတဲ့ ငါ့လုိ လူေတြ ဘယ္သြားမယ္
(ကုိယ္ေတာ္ႀကိဳလင့္မယ္ ေရႊျပည္ေတာ္စံရပ္ကုိ
 ေမွ်ာ္ေနေသာ သိလူ ငါသည္ ျပန္ရမယ္)

VERSE 2
ျမင္ေနသူတုိ႔ေတြ ျမင္ေနဆဲ ျပင္ဆင္သူတုိ႔ေတြ ျပင္ဆင္ဆဲ
ဘယ္မွာ ဘာရွိတယ္ ဘယ္လုိေတြ႕ႀကံဳရမယ္
ေနာင္လာကမ္းအတြက္ ျမင္ထားတဲ့ လူသားထဲ
ငါသည္ သူတုိ႔လုိ လက္ေတြထဲ ေနအိမ္ျပန္လမ္းေလ ႀကိဳေနဆဲ
ကုိယ္ေတာ္ႀကိဳလင့္မယ္ ယံုသူအတြက္ အျပန္လမ္းရယ္
အိမ္ေတာ္တံခါး၀ ျမင္ရလုိ႔ အေျဖသိခဲ့

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.