ႀကီးျမတ္ရွင္ဘုရင္

>>>Download

ေတးဆုိ - ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE
ေယ႐ႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္သည္ ေယ႐ႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္လိုအပ္
အတုိင္းအထက္လြန္ သာ၍ တုိး၍ ကၽြန္ုပ္ခ်စ္သည္
ႏွလံုးသားမွ ျမြက္ဆုိသည္ အၾကြင္းမဲ့သာ ခ်စ္ေပသည္
ကုိယ္ေတာ္အတြက္အသက္ရွင္မည္ ကုိယ္ေတာ္ထံ ကၽြႏု္ပ္ဆက္ကပ္

PRE-CHO
ႀကီးျမတ္ရွင္ဘုရင္ ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ ေတာင့္တ
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္နီးေစမူပါ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူပါ အရွင္

CHORUS
(ေယ႐ႈွရွင္သာ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကယ္တင္ရွင္
ထာ၀ရ ကုိယ္ေတာ္သာလွ်င္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံထုိက္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.