ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္လဲ

>>>Download

ေတးဆုိ - ေလးေလး၀ါး

VERSE
လက္မွာႏွက္ခဲ့ သံမႈိခ်က္က ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္လဲ
ေခါင္းမွာ စြပ္ခဲ့ သရဖူဆူးခက္ ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္လဲ
ေသြးစက္မ်ားနဲ႔ ဒဏ္ရာမ်ားက ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္လဲ
အျပစ္တင္စြဲခ်က္ ေသေစအမိန္႔က ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္လဲ

CHORUS
ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္လဲ သခင္ဘုရားကုိ အၿငိဳးဖြဲ႕
အေသသတ္ေစအမိန္႔နဲ႔ ရက္စက္ႏုိင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ
ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ကုိ အေၾကြးမထားဘဲ တုိင္ေတာ္ထက္မွာအေက်ေပးခဲ့
၀ိညာဥ္အသက္ေတြ လႊတ္ေရးအတြက္
စည္းစိမ္ေတြ စြန္႔လႊတ္ ေလာကကုိ ဆင္းသက္လာ အေသခံခဲ့
ေပးဆပ္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ

ENDING
လက္မွာႏွက္ခဲ့ သံမႈိခ်က္က ကၽြႏု္ပ္ေၾကာင့္ပဲ
ေခါင္းမွာ စြပ္ခဲ့ သရဖူဆူးခက္ ကၽြႏု္ပ္ေၾကာင့္ပဲ
ေသြးစက္မ်ားနဲ႔ ဒဏ္ရာမ်ားက ကၽြႏု္ပ္ေၾကာင့္ပဲ
အျပစ္တင္စြဲခ်က္ ေသေစအမိန္႔က ကၽြႏု္ပ္ေၾကာင့္ပဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.