မီးရထား

>>>Download [ေဘြမင္းလ်န္]

>>>Download [ထြဏ္းထြဏ္း]

ေတးဆုိ - ထြဏ္းထြဏ္း [ေပးမွ်ပါ]
ေတးဆုိ - ေဘြမင္းလ်န္ [သူရဲေကာင္း]

VERSE 1
ရထားစီးလုိ႔ ခရီးသြားၾကမယ့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ
ဘယ္ဘူတာမွာ ဆင္းတက္ၾကမယ္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိၾကတယ္
ဆင္းၾကတက္ၾက တုိးၾကေ၀ွ႕ၾကနဲ႔ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ကုန္ၿပီ
လူ႕ဘ၀ ရထားတစ္စီး စီးရသလုိပဲ

CHORUS 1
ဘယ္ဘူတာမွာ နားမလဲ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ
မွန္းေမွ်ာ္ခ်က္က တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မတူဘူး
ေရွ႕မွာရွိတဲ့ ဆင္းတက္ရမယ့္ ဘူတာကုိေရာက္ရင္
ရထားႀကီးကုိထားခဲ့ လုိရာကုိသြား ေနာက္လွည့္မၾကည့္ပါ
ဆင္းၾကတက္ၾက တုိးၾကေ၀ွ႕ၾကနဲ႔ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ကုန္ၿပီ
လူ႕ဘ၀ရထား စီးတဲ့ ဧည့္သည္ေတြ

VERSE 2
အစရွိလုိ႔ အဆံုးရွိၾကတဲ့ လူ႕ဘ၀ခရီးစဥ္ေတြ
ကုိယ္ယံုၾကည္ရာ ေရာက္ၾကဖုိ႔ကုိ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္
အဆံုးသတ္တစ္ေန႔က် အ႐ႈံးအျမတ္ေတြ႕ၾက သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ေလ
မုိးနဲ႔ေျမႀကီး အလွမ္းေ၀း ခရီးစဥ္ေတြ

CHORUS 2
ဘယ္ဆီဘယ္ကုိသြားမလဲ စဥ္းစားခက္ၿပီေလ
ေရြးခ်ယ္ရမယ့္လမ္းက ရွိေနဆဲမုိ႔
လက္ရွိမီးစာခမ္းတဲ့တစ္ေန႔က် ဘယ္ဘူတာဆုိက္မလဲ
အဆံုးမဲ့ ထာ၀ရရက္ကုိ ကယ္တင္ရွင္ လမ္းခင္းေပးခဲ့ၿပီ
စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ ေတြးေတာ သံုးသပ္ ရထားထြက္ေတာ့မယ္ေလ
မုိးေကာင္းကင္ခရီးသြားတဲ့ ဧည့္သည္ေတြ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.