နားရွိေသာသူၾကားေစ

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - မဒီ
Band: MYC
Studio: PTL

VERSE 1
သင္ေတာင္းလွ်င္ရလိမ့္မည္ ရွာေသာသူေတြ႔လိမ့္မည္
တံခါးကုိေခါက္ေသာ္ ဖြင့္ေပးလိမ့္မည္ဟု
ေယ႐ႈရွင္မိန္႔ၾကားေသာ စကားတည္လ်က္ရွိေန
သင္ေမ့ကာ စိတ္ပ်က္ ၀မ္းနည္းလုိ႔ေနလား

PRE-CHO
နားရွိေနပါလ်က္ ဘာေၾကာင့္မ်ား မၾကားတာလဲ
အေႏွာင့္အယွက္ေတြ သင္ဖယ္ထား မိတ္ေဆြ
သင့္ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကုိ သင္အသံုးျပဳတတ္ခဲ့ပါရင္
ကုိယ္ေတာ္ကုိလည္း သင္အခ်ိန္ေပးပါ

CHOURUS
ဘုရားရဲ႕သားသမီးေတြပဲ ဘာေၾကာင့္မ်ား မေတာင္းမေလွ်ာက္လဲ
ေလာကီတပ္မက္ျခင္းေတြနဲ႔
အေပ်ာ္လြန္က်ဴးကာ ေမ့ေလ်ာ့လုိ႔ေနရင္
ဘုရားရွင္ေပးမယ့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း
ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြ
ေယ႐ႈ ကိုယ္ေတာ္ရွင္အားျဖင့္ ျပည့္စံု

RAP
သားသည္ မုန္႔ကုိေတာင္းလွ်င္
မိမိသားအား ေက်ာက္ကုိေပးမယ့္သူ
ငါးကုိ ေတာင္းလွ်င္
ေျမြကုိ ေပးမယ့္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် သင္တုိ႔တြင္ရွိသေလာ
သင္တုိ႔သည္ အဆုိးျဖစ္လ်က္ပင္
ကုိယ္သားတုိ႔အား ေကာင္းေသာအရာကုိေပးတတ္လွ်င္
ထုိမွ်မက ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ
သင္တုိ႔အဘသည္ ဆုေတာင္းေသာသူတုိ႔အား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.