သခင္မရွိခဲ့လွ်င္

>>>Download

VERSE 1
သခင္ကၽြႏ္ုပ္အား ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ ဖန္ဆင္း ဘုန္းေတာ္အတြက္ ျပင္ဆင္
ကၽြႏ္ုပ္ၿပိဳလဲခ်ိန္မ်ား သခင္ရဲ႕လက္နဲ႔ အစဥ္ဆြဲထူကာ
သခင့္ရဲ႕အားလံုး ကၽြႏ္ုပ္ကုိ သခင္ေပးခဲ့
သခင့္ရဲ႕အသက္နဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ သခင္ေရြးခဲ့

CHORUS
သခင္မရွိခဲ့လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္မရွိခဲ့ပါ
ခရစ္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အသက္ရွင္ေနျခင္းအေၾကာင္း
အစဥ္မတည္ၿမဲျခင္း ဘ၀မုန္တုိင္းမ်ားအေပၚ
ပ်ံ၀ဲေသာအခါ ေၾကာက္စရာမလုိ
သခင္ဘုရားသာလွ်င္ အေတာင္မ်ားနဲ႔ ထမ္းေခၚၿပီ
(အေတာင္ေတြနဲ႔ ထမ္းခဲ့ၿပီ)

VERSE 2
သခင္ရဲ႕ဒီစကား အရွိအတုိင္း ကၽြႏု္ပ္အား အၿမဲတမ္း သခင္ခ်စ္ေနမယ္
သခင္ရဲ႕သမၼာတရား ရင္ထဲ စိတ္ခ်ကာ ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္
သခင္တစ္ပါးတည္း အျပစ္မွလႊတ္ကယ္ႏုိင္ေသာဘုရား
ထာ၀ရအဆက္ဆက္၌ စုိးစံပုိင္ေသာဘုရား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.