ကုိယ္ေတာ့္အနားမွာ

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး

VERSE 1
ေလာကႀကီးရဲ႕အေကာင္းဆံုးအရာမ်ားထက္
အေကာင္းျမတ္ဆံုးေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ ေကာင္းကင္ဖခင္
ကၽြႏ္ုပ္လြတ္ေျမာက္ျခင္း ကၽြႏ္ုပ္၏ အၿမဲတမ္း အသက္ရွင္ျခင္း
အတုမရွိ အႏႈိင္းမဲ့ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕သခင္ဘုရား
သခင့္ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္ေရာက္လာခဲ့ၿပီ
သခင့္ရဲ႕ဘုန္းနဲ႔ သခင့္မ်က္ေတာ္ ျမင္ေတြ႕ဖုိ႔

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ႏွလံုးသား ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ဆႏၵ
ကုိယ္ေတာ္သာ အတြင္းႏွလံုးသားမွ တမ္းတရာ
အစဥ္သာ သခင့္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္ သခင့္ရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲမွာ
ကၽြႏ္ုပ္အၿမဲတမ္းရွိခ်င္ ထာ၀ရအခ်ိန္တုိင္း နားခုိေနခ်င္
ကုိယ္ေတာ့္အနားမွာ (ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာ)

VERSE 2
အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ ဘုန္းစည္းစိမ္ရယ္
အေသြးအသက္စြန္႔တဲ့ သခင့္ရဲ႕အခ်စ္သာ ကၽြႏ္ုပ္ကို
အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ သခင့္ရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္ေစၿပီ
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ အနီးနား အၿမဲတမ္း ထာ၀ရ
အခြဲတမ္းရွိတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ ေကာင္းကင္ဖခင္
အစြဲလန္းဆံုးေသာ သခင့္မ်က္ႏွာေတာ္ ဆာငတ္လွ  

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.