သခင္အလုိရွိသည္

>>>Download

ဆုိ - ဟဲေလး၊ ထေရစီ

VERSE 1
မွားမန္းသိလ်က္ မထူးဇာတ္ခင္းၿပီး ေလာကအေမွာင္ကမၻာထဲ
(သင့္ရဲ႕ဘ၀ သင့္အသက္တာကုိ ထားရစ္ခဲ့မွာလား
အားနည္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့ရင္ေတာင္ စိတ္ပ်က္ေနတဲ့ဘ၀နဲ႔
အသက္ရွင္ေနမလား) ေသခ်ာစဥ္းစား
(-- လူ႕ဘ၀ဟာတန္ဖုိးရွိတယ္ --)

VERSE 2
ခါးမွန္းသိလ်က္ အတၱသေဘာနဲ႔ ေလာကအေမွာင္ကမၻာထဲ
(သင့္ရဲ႕ဘ၀ သင့္အသက္တာကုိ ႏွစ္လုိက္ေတာ့မွာလား
ပ်က္စီးျခင္းမ်ားေတြ႕ရမွာကုိ သိလ်က္နဲ႔မ်ား ဇြတ္အတင္း
တုိး၀င္ေနသလား) ဘယ္လုိသေဘာနဲ႔
(-- အသက္ရွင္ေနထုိင္လဲ ေတြးၾကည္ပါ --)

CHORUS
ဒီကေန႔ သင့္အသက္တာကို သခင္အလုိရွိတယ္
(ျပန္လည္ၿပီး သခင့္အတြက္ အသံုးခံပါ)
အားနည္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေစမယ္
(အတၱစိတ္မ်ားေျပာင္းလဲေစမယ္
သခင္ဘုရားအတြက္အသက္တာပံုအပ္ပါ)
(-- ဒီကေန႔ သင့္အသက္တာကို သခင္အလုိရွိတယ္ --)
(-- သခင္ဘုရား သင့္ကုိအလုိရွိတယ္ --)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.