အေသြးေတာ္

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး

VERSE 1
ေယ႐ႈ၏ အေသြးေတာ္ ကၽြႏု္ပ္အျပစ္မ်ား ေဆးေၾကာခဲ့ၿပီ
ဒဏ္ခ်က္မ်ားမွ စီးဆင္း အေသြးျမတ္ေၾကာင့္ က်န္းမာေစၿပီ
ေယ႐ႈ၏ အေသြးျမတ္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းေပးေသာ တန္ခုိးေတာ္
က်ိန္မ်ားနဲ႔ အမဂၤလာ ၿပီးဆံုးခဲ့ သစ္တုိင္ေပၚမွာ

CHORUS
အေသြးေတာ္၏ တန္ခုိးေတာ္ အေသြးေတာ္၏ လႊတ္ျခင္း
အေသြးေတာ္၏ က်န္းမာျခင္း
အေသြးေတာ္ႏွင့္ လႊမ္းၿခံဳ အေသြးေတာ္ေၾကာင့္ လြတ္ခဲ့
အေသြးေတာ္ေၾကာင့္ က်န္းမာၿပီ
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ဘ၀ ျပည့္စံုၿပီ

VERSE 2
ေယ႐ႈ၏ အေသြးေတာ္ ထူးဆန္းေသာတန္ခုိးနဲ႔ ျပည့္စံု
အံ့ၾသခ်ီးမြမ္းဘြယ္ ႀကီးျမတ္တဲ့ အေသြးေတာ္၏ တန္ခုိး
ေယ႐ႈ၏ အေသြးေတာ္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ဘုရားရဲ႕ က႐ုဏာ
ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္၍ ကခုန္ေစၿပီ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.