ဆႏၵယဇ္

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - ဇမ္ႏူး

VERSE 1
စကားတစ္ခြန္းတုိင္းမွာ အမွားပါတတ္လုိ႔
သူတစ္ပါး ထိမိလဲစရာ မျဖစ္မိေစခ်င္
သခင္မႏွစ္သက္တဲ့ေနရာ သြားလာတတ္တဲ့
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ေျခေထာက္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ မလြဲေစလုိ

VERSE 2
ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ေလာကႀကီးအေၾကာင္း
သူတစ္ပါးရဲ႕ ခ်မ္းသာမႈေနာက္ တပ္မက္စြာနဲ႔
သခင္မႏွစ္သက္တဲ့ အက်င့္ဆုိး အေတြးအေခၚမ်ားနဲ႔
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ဥာဏ္အစြမ္း ေက်းဇူေတာ္မဲ့ မျဖစ္ေစလုိ

CHORUS
အႀကံအစည္ေတာ္အတုိင္းရွိေစဖုိ႔
အလုိေတာ္အတုိင္း အသက္ရွင္ဖုိ႔
ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္ႏွလံုးသားေလးကုိ အသစ္ျပဳျပင္မူပါ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ အုိးထိန္း ကၽြႏု္ပ္ အုိးေျမ
အလုိေတာ္အတုိင္း ကၽြႏ္ုပ္ဆႏၵကုိ
စံုလင္တဲ့ ႏွလံုးသားေလးအျဖစ္ ပံုသြင္းေတာ္မူပါ

ENDING
အုိ ဟုိ ကၽြႏု္ပ္၏ဆႏၵအားလံုး ကၽြႏု္ပ္၏ ဘ၀တစ္ခုလံုး
သင္းပ်ံ႕ေမႊးႀကိဳင္ေသာရနံ႔အျဖစ္
ကုိယ္ေတာ္ထံေတာ္သုိ႔ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ
၀ိညာဥ္ေတာ္မီးျဖင့္ ေလာင္ေစေတာ္မူပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.