ဒီကမၻာအတြက္

>>>Download

ဆုိ - အီတုိး၊ အဒီႏုိ

VERSE 1
ကမၻာေျမလွပဖုိ႔ ကမၻာေျမၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔
ယံုၾကည္စြာ အားသစ္တုိ႔ ေမြးဖြားလုိက္တုိင္း
စုိေျပလန္းဆန္းေသာ/စိမ္းလန္းဆံုး ေရာင္စံုကမၻာႀကီးထဲ
သံသရာစက္၀ုိင္းတုိ႔ရဲ႕ လွည့္ပတ္ေန႔မ်ား

VERSE 2
ကမၻာေျမအသက္ဆက္ဖုိ႔ ရွင္သန္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္
ဘယ္ပံုဘယ္နည္းမ်ားနဲ႔ စမ္းသပ္ႏုိင္မလဲ
လူေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ အရာရာကုိဆံုးျဖတ္
ဒီအခ်ိန္ေနာက္ဆံုးေတာ့ ပ်က္စီးၿပီေဟ့

PRE-CHO
ဒီေန႔မ်ား အေမွာင္ညမ်ား ဘယ္လုိနဲ႔ ရွင္သန္ဦးမလဲ
ေက်ာ္လြန္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားေစဖုိ႔

CHORUS
အားေတြကုိ ျဖည့္စြမ္းစြမ္းေပးမယ့္သူ ဘယ္မွာရွိမလဲ
ဒဏ္ရာေတြ လူးလိမ့္ခဲ့ရတုိင္း ေအာ္ငုိရင္း
ဘ၀ဒဏ္ရာမ်ားကုိ လူးလိမ့္ကာ ကုိယ္ခံစား
ဒဏ္ရာေတြ လူးလိမ့္ခဲ့ရေလတုိင္း
(ျဖည့္စြမ္းေပးမယ့္သူ ဘယ္မွာရွိမလဲ)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.