သာမညနဲ႔အဓိက

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး၊ ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE 1
၀ါၾကြားစရာ မလုိဘူး ေထာင္လႊားစရာ မလုိဘူး
သခင္ရဲ႕ေရွ႕မွာ
အျပစ္ေတြပါပဲ သန္႔ရွင္းသူ မရွိဘူး
ဒိုိ႔အတူပါပဲ

VERSE 2
အဆင့္အတန္းေတြ မရွိဘူး ဂုဏ္ဓန မလုိဘူး
သခင္ရဲ႕ေရွ႕မွာ
လူတုိင္းအတူပါပဲ သန္႔ရွင္းသူ မရွိဘူး
လက္ႏွီးစုတ္လုိ

PRE-CHO
(သင္ဘာေတြရွိေနလဲ သင္ဘာေတြသိေနလဲ
ဒါေတြ တစ္ခ်ိန္က် ေပ်ာက္ကြယ္
လုိေနတာ ခရစ္ေတာ္ပဲ သင္ကုိယ္တုိင္ ဖိတ္ေခၚလုိက္
ခက္ခဲမႈေတြ)

CHORUS
ခြဲျခားမႈေတြမလုိဘူး ကြဲျပားမႈေတြ မလုိခ်င္ဘူး အေ၀း
ဒို႔အတူပါပဲ
သခင့္ရဲ႕ေရွ႕မွာ ဘယ္သူမွ ျမင့္ျမတ္ေသာသူ မရွိဘူး ေဟ့
အားလံုးအတူပဲ

BRIDGE
အဆင့္အတန္းေတြ ခြဲၾက ေထာင္လႊား၀ါၾကြားၾက
ဆီမီးေတြခမ္းရင္ သင္ဘယ္သြားမယ္
ျပန္ေတြးကာ စဥ္းစား သာမညနဲ႔အဓိက
ေနာက္ဆံုးမွာ ထြက္လာ အေျဖေတြခက္ေန

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.