တပည့္စစ္

>>>Download

ေတးဆုိ - တူးတူး

VERSE 1
လုိအင္ဆႏၵမ်ား စြန္႔ကာရယ္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေနာက္သုိ႔ လုိက္ရန္ရြယ္
ယံုၾကည္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းၿမဲခုိင္
ရွင္သခင္ေယ႐ႈေပးေသာ ကားတုိင္ ထမ္းပါမယ္

VERSE 2
ကုိယ္ကုိယ္ကုိျငင္းလုိ႔ သခင့္အလုိပဲ
၀န္ခံကာ ဂတိျပဳ စိတ္မွာစြဲ
ရင္ဆုိင္စရာ စံုစမ္းျခင္း မီးတုိင္
အနာခံရာ ေၾကကြဲျခင္း ဂယက္လႈိင္း ျဖတ္ေက်ာ္မယ္

CHORUS
မဟာေစစားခ်က္ မိန္႔မွာခ်က္
လူမ်ဳိးတကာ ဘုရားတပည့္ျဖစ္္လ်က္
ခမည္းေတာ္ သားေတာ္ ၀ိညာဥ္ေတာ္နာမ၌
ဗတၱိဇံကုိ ေပးအပ္လုိက္

VERSE 3
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္မယ္
ဤကမၻာကုန္ဆံုးသြားသည့္တုိင္၀ယ္
ယံုၾကည္သူ သမီးသားမ်ားနဲ႔အတူ
အရွင္သခင္ ထာ၀ရရွိမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ

VERSE 4
၀ိညာဥ္ေတာ္အသီးမ်ား သီးကာရယ္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုန္း ထြန္းလင္းေစမယ္
ထာ၀စဥ္ ေဒသနာတရား၌ ရပ္တည္
ကယ္တင္ရွင္တပည့္စစ္ အဆံုးတုိင္ရည္

(၀ိညာဥ္ေတာ္အသီးမ်ား သီးကာရယ္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.