အသက္ေမြးေလာက္ေသာ

>>>Download

ေတးဆုိ - လားေဖါဆက္

VERSE 1
ဆင္းရဲလုိ႔ ဘ၀ႏံုျခာသူ ယုတ္ကပ္မႈမ်ား
ကုိယ့္ဘ၀နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ အေျဖရွာ
ယစ္မူးျခင္း စည္းစိမ္ရွိသမွ် ခ်မ္းသာမႈအား
ကုိယ့္ဘ၀နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ အေျဖရွာ

PRE-CHO
ရွိသမွ်ေလးနဲ႔ မတင္းတိမ္ မေရာင့္ရဲႏုိင္မႈေတြ
အၿမဲတမ္းပဲ ႏွိပ္စက္ကာေန
ဘုရားမဲ့တဲ့ဘ၀အသက္တာ ေမာဟအေမွာင္ဖံုးေန
ေသလူပင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီလား

CHORUS
ဆင္းရဲလြန္း ခ်မ္းသာလြန္း အစြန္းေရာက္ဘ၀ကုိ
ကၽြႏ္ုပ္မွ လြဲေစပါ အသက္ေမြးေလာက္႐ံုသာ
မစေသာ လက္တစ္စံုကုိ အၿမဲေအာက္ေမ့ကာ
သတိရေစပါ အစဥ္သာ အမွတ္ရေစပါ

VERSE 2
အဆုိးအေကာင္းမခြဲျခားပါ လူသား ေလာကေျမအား
သြန္းေလာင္းဆဲ မုိးေရစက္မ်ား
မုိးထက္က အလင္းရွင္ေနမင္း ခြဲျခားမႈကင္း
မစရင္း အျပစ္ေတြေျဖရွင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.