ကၽြႏ္ုပ္ကုိးကြယ္ရာ

>>>Download

VERSE 1
ကၽြႏု္ပ္ဘ၀ရဲ႕ အလုိအပ္ဆံုးအရာ
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာ
အၿမဲပဲ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အနားမွာ
ထာ၀စဥ္ အၿမဲရွိခ်င္တာ

CHORUS
အထံေတာ္မွာပဲ အၿမဲရွိေစပါ
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ မ်က္ႏွာေတာ္ ျမင္ေတြ႕ခ်င္တာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ အႏႈိင္းမဲ့ခ်စ္ျခင္း
ထာ၀စဥ္အၿမဲသာ လွပေနမွာ

VERSE 2
အေကာင္းျမတ္ဆံုးေသာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ဘုရား
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသာ ကၽြႏ္ုပ္ကုိးကြယ္သာ
အလွပဆံုးေသာ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌သာ
ကၽြႏု္ပ္အၿမဲရွိခ်င္တာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.