သင္လုိေသာအရာ

>>>Download

ေတးဆုိ - ေစာ၀င္းလြင္

VERSE 1
ေန႔ရက္ေတြကုိ ျဖတ္သန္းရင္းနဲ႔ ဘ၀ေတြရင့္ေရာ္ခဲ့
၀ိညာဥ္လူမွာ ရွင္သန္ကာ ထူးျခားမႈရွိလား
အျမင္ေတြ ၀ိုးတ၀ါးမွ အလင္းရဲ႕သေဘာနဲ႔ လူသစ္ျဖစ္ခဲ့ရင္
ေလာကကမၻာေျမမွာပင္ ႏုိင္ငံ၀င္ေစမယ္

VERSE 2
ေရွ႕ဆက္ခရီးလမ္း မုန္တုိင္းၾကမ္းလည္း ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားႏုိင္မယ္
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အၿမဲတမ္း ကူညီလမ္းျပေပးလိမ့္မယ္
အရာရာတုိင္း ကုိယ္ေတာ္ဘုရားေက်းဇူး အစဥ္ၿမဲ ေအာက္ေမ့ရင္
သင့္အသက္တာအမွန္ ဘ၀အဓိပၸါယ္ပဲ

CHORUS
ေနကြယ္ခ်ိန္ လူတုိင္း ႀကံဳေတြ႕ရမယ္
ပူပန္ေနစရာမလုိပါ ေရြးႏႈတ္ေပးခဲ့ၿပီ
ကရာနီ အျပစ္ေၾကြး ေျဖရွင္းခဲ့သူ
ယံုၾကည္ ၀န္ခံသူကုိ ကယ္တင္ေနဆဲေလ
၀င္ပါ လွမ္းခဲ့ ၿငိမ္သက္၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ ေတြ႕ႀကံဳဖုိ႔
ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ပံုအပ္လုိက္ေပါ့ သင့္အသက္တာတစ္ခုလံုး
ႏုိင္ငံေတာ္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား ဦးစားထား၍ အသက္ရွင္ပါ
သင္လုိေသာအရာ စံုလင္မွာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.