ေမွ်ာ္လင့္ရာ

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
အမွားမ်ားနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္လဲက် မွားၿပီးမွ ကုိယ္ေတာ္ကုိ တမ္းတ
ဒီအျဖစ္ေတြ သိပ္မ်ားေနၿပီ
႐ုန္းထြက္မရ ဒီအျပစ္ထဲက ႐ုန္းရင္းနဲ႔ ပုိမုိကာနစ္လာ
အင္အားေတြ ကုန္ခမ္းေနခ်ိန္

CHORUS
တစ္ေယာက္တည္းထင္ေနလည္း
သခင္ေမတၱာမကုန္ဘူး မေလ်ာ့ဘူးေနာ္
အမွားမ်ားနဲ႔ လူေတြလဲက်ေနခ်ိန္ လက္ကမ္းေနၿမဲ
ယံုၾကည္ခုိလႈံလုိသူအတြက္ အသက္လမ္းရဲ႕တံခါး၀မွာ
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ အၿမဲေစာင့္ေနတယ္

VERSE 2
လူ႕ဘ၀ရဲ႕ ပင္လယ္ႀကီးမွာ ကူးရင္းနဲ႔ ေရစုန္မွာေမ်ာပါ
အိပ္မက္ေတြ ေျခာက္ခမ္းေနၿပီ
အေႏြးေထြးဆံုးရင္ခြင္ထဲက ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္ ေခၚသံကုိၾကားရ
ေမွ်ာ္လင့္ရာ အသက္လမ္းေပၚက