ကယ္တင္ရာေန႔

>>>Download

ေတးေရး - D. ထဲလ္ဒီ
ေတးဆုိ - ထူးအယ္လင္း

VERSE
စီးႀကိဳလုိက္ပါ ေျခလွမ္းေတြ အနားရွိေနဆဲ
ခ်စ္ျခင္းေတြလည္း အနမ္းရဲ႕ ဘ၀တစ္ခုရွင္သန္ေစ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြထဲ ခ်ည္ေႏွာင္ခဲ့ရာဘ၀ အမုိက္ေမွာင္ထဲ
သူသာဘ၀ရဲ႕အလင္း ခ်စ္ျခင္း ဂတိစကားမ်ားအတြက္
ႏွလံုးသားေ၀းေနမလား

CHORUS
အေစခံလမ္း ၀န္ခံရင္း ကရာနီ ဟုိးေတာင္ကုန္းထက္
စေတးခံ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရွိေစဖုိ႔ လမ္းတစ္ခုကုိေရြးခင္းခဲ့သူ သားေတာ္ ေယ႐ႈ
ထာ၀ရ၀ိညာဥ္ရဲ႕လမ္း ေခၚေဆာင္သြားရာ အထက္အရပ္
ေစာင့္ေမွ်ာ္ သိမ္းဆည္းျခင္း ေန႔ရက္ထဲမွာရွိေစဖုိ႔
ခြင့္လႊတ္ပါ အုိး ရင္ခြင္ထဲ ဘ၀မွာ နားခုိလွည့္ပါ
ယာယီတဲ ရင္ခြင္ထဲ ရွင္သန္အၿမဲ
စံုလင္ေသာ ဘ၀ ထာ၀ရရွင္သန္ဖုိ႔
ႏွလံုးသားကုိ ေခၚဖိတ္ဆက္ကပ္ ၀န္ခံခ်ိန္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.