ပံုအပ္လုိက္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
ေၾကကြဲမႈ ဒဏ္ရာ ေျပေပ်ာက္လုိ႔မႏုိင္ပါ
ရင္ထဲက အပူမီး
ယုိင္နဲ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္သြားလုိ႔ဘယ္လာ
ျပန္လမ္းမရွိၿပီလား

VERSE 2
ပ်က္သုဥ္းမႈ ဒီကမၻာ ျမင္ေတြ႕ရခ်ိန္မွာ
အင္အားနည္းၿပီလား
၀န္ေလးေသာသူလာ ေခၚဖိတ္လုိ႔ေနတာ
သင္နဲ႔ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ပဲ

CHORUS
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေနတဲ့ လူသားမ်ား အားလံုးအတြက္ဆုိ
ကယ္တင္ရွင္ ကုိယ္ေတာ္ရွိတယ္ ေရး
ပံုအပ္လုိက္ ကုိယ့္ဘ၀တစ္ခုလံုး ေနာက္ဘ၀အတြက္ စိတ္ခ်စရာ
ကယ္တင္မွာ သခင္ေယ႐ႈပါ သူသာလွ်င္ ေပးစြမ္းႏုိင္တာ

BRIDGE
အေလးဆံုးေသာ ဒုကၡေတြရွိေသာ သင့္ဘ၀အတြက္ စိတ္ခ်စရာတစ္ခုပါ
ဒီရင္မွာ အဆုိးမ်ား ႀကံဳလာတုိင္း သခင့္ေရွ႕ေမွာက္ ဒူးေထာက္ ပံုအပ္လုိ္က္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.