ေပးမွ်ပါ

>>>Download [ေဒါင္လြဏ္း]

>>>Download [ေလးျဖဴ]

ေတးဆုိ - ေလးျဖဴ [ေပးမွ်ပါ]
ေတးဆုိ - ေဒါင္လြဏ္း [အလင္းရဲ႕တံခါး၀-၁]

VERSE 1
ဘာေတြၿပီး အားငယ္ေနတာလဲကြယ္
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ သားသမီးေတြ မဟုတ္ဘူးလား
ေက်းဇူးေတာ္ေရတြက္ သင့္ထက္ ပူပင္ေၾကာင့္သူေတြ
အမ်ားႀကီးပဲ ေလာကႀကီးထဲမွာ        
ေနပါ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ေတာ္ၾကည့္ေနမွာပါ

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ေပးတဲ့ အသက္တာ ျပန္လည္ေတြးပါ
လူေတြအားလံုးထက္ထူးတယ္ မဟုတ္ဘူးလား
ေက်းဇူးေတာ္ေရတြက္ပါ သင့္ထက္ သိမ္ငယ္ ႏြမ္းပါးသူေတြ
လွည့္ၾကည့္လုိ႔ အားေပးလုိက္စမ္းပါ
ကူညီလုိက္စမ္းပါ ကုိယ္ေတာ္ႏွစ္သက္မူရာ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေပးတဲ့ေမတၱာမ်ား
သင္တစ္ေယာက္တည္း ႀကိတ္ကာ ခံစားမလား
သင္ေနရာ အနီးအနား စပ္ဆုိင္သမွ် ဒီေမတၱာ လက္ဆင့္ေပးမွ်ပါ
ဒီကမၻာႀကီးအား အျပစ္မ်ားထဲမွ အသက္စြန္႔ကာ အလင္းေပးသူအား
သိႏုိင္ေစသား သင့္ႏွလံုးသားမွာ အားလံုးအတြက္ သူ႕ေမတၱာမ်ား

VERSE 3
တာ၀န္မဲ့တဲ့ ဘ၀မွာ ေနထုိင္သြားမလား
တစ္ခ်ိန္မွာ ေနာက္က်သြားခဲ့ရင္ မခက္ဘူးလား
ေက်းဇူးေတာ္ကာလမွာ ဒုကၡပင္လယ္ ကူးခတ္သူေတြ
မစလုိက္ ႀကီးမားတဲ့ေမတၱာ ခံယူေစလုိက္ပါ
ဒါဟာျမတ္တဲ့ မဂၤလာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.