သုိ႔မုိ႔ေၾကာင့္

>>>Download

ေတးဆုိ - မင္းႏြယ္နီ

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္တည္ေဆာက္ေသာ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕
ကိုယ္ေတာ္ကြယ္ကာေသာ ေယ႐ုရွလင္
ႀကီးမားခုိင္ခံ့ေသာ ၿမိဳ႕႐ုိးေတြနဲ႔ေလ
ၿမိဳ႕တစ္ဖက္ ဇိအုန္ေတာင္ တည္ရာနယ္ေျမ

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္တည္ရာ ဘုရား ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔
အႏၱရာယ္ရန္စြယ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာ
ေဘးအေပါင္းကာကြယ္ထား သခင့္ဘုန္းေတာ္သက္ေသ
ၿမိဳ႕ေယ႐ုရွလင္ ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့ၿပီ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္တည္ထားရာၿမိဳ႕
ကိုယ္ေတာ္တည္ထားအသင္းေတာ္
စာတန္ဆုိး ေႏွာက္ယွက္၀င္ေရာက္ခဲ့လည္း
ကယ္တင္ရွင္ထံေတာ္ လိုရာခြန္အားေတာင္းကာ
စာတန္၏ရန္စြယ္ တြန္းလွန္ေနမယ္

VERSE 3
ကုိယ္ေတာ္ပုိင္ဆုိင္ေသာ ဘံုဗိမာန္ေတာ္
ခုိလႈံသူေတြအတြက္ သန္႔ရွင္းရာ
ျမင့္ျမတ္ဌာန အသင္းေတာ္မ်ားစြာ
ေပးသနားခဲ့မူၿပီ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရား

VERSE 4
စာတန္ရန္စြယ္မ်ား ၀င္ေရာက္မလာမီ
ခံႏိုင္ရည္ခြန္အား သခင္ေပးပါ
အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္ရာ စိတ္ထားေတြနဲ႔ေလ
အသင္းေတာ္အတြက္ကုိ ဆက္ကပ္စုိ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.