မုိးပြင့္

>>>Download

VERSE
အေမွာင္မွာက်င္လည္ေပ်ာ္ေနရင္း ေဗဒါလုိ ေရစုန္ေမ်ာ လမ္းလြဲသူ
ခရစ္ေတာ္ရွင္ေခၚသံကုိ နာခံကာ ေမွာင္မုိက္ထဲက ထြက္လာေတာ့
လူဆုိသည္မွာ အျပစ္သား ဒါကုိ အရွင္ဘုရား ခြင့္လႊတ္မယ္
အခ်ိန္နာရီေတြရွိတုန္း ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံေတာ္ပါးသုိ႔ လွမ္းလာခဲ့

CHORUS
ရြံရွာဖြယ္ သင္ျပဳခဲ့အျပစ္မ်ားအတြက္ အမွန္ပင္ေနာင္တရၿပီး
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံ ၀န္ခ်ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းရွိပါ
ကတၱီပါလုိနီေနေသာ သင့္အျပစ္မ်ားကုိ
ျဖဴစင္သန္႔ရွင္း မုိးပြင့္ကဲ့သုိ႔ ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ေျပာင္းလဲေပးလိမ့္မည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.