သုိး၀င္တံခါးအေၾကာင္း

>>>Download

ေတးဆုိ - ထြဏ္းထြဏ္း

VERSE 1
ၿပီးဆံုးလား ရက္စက္မႈမ်ား ခါးသီးျခင္း ဒဏ္ရာ သိပ္လုိက္
ေသရြာကုိ ပုိ႔လုိက္ အဆံုးစြန္စြဲခ်က္ ႐ႈိ႕မီးကၽြမ္းေလာင္သြားသည့္တုိင္
ဒါဟာ အဆံုးသတ္လား ေမး ဒါဟာ အဆံုးသတ္လားလုိ႔
ဒီမွာ အ႐ႈံးအျမတ္ျပေတာ့မယ္ လူေတြရဲ႕မုိက္ျပစ္ေၾကြးယူ
ေပးဆပ္သြားတယ္ နားလည္ပါေစ ျမင္လာပါေစ

CHORUS
ေသၿပီလုိ႔ ေယ႐ႈကုိ သခၤ်ဳိင္းတြင္းမွာပဲ အဆံုးသတ္ေအာင္
ႀကံစည္စဥ္ ကတိစကားအတုိင္း သံုးရက္နဲ႔ထေျမာက္သြား
ေသလူ(သူ)တုိ႔ ၀မ္းေျမာက္ေန

VERSE 2
အျပစ္မဲ့ခဲ့တဲ့ သုိးေလးအေၾကာင္း ၿပီးဆံုးသြားခဲ့အခ်ိန္ဆီကုိ
ျမင္ေယာင္ၾကည့္ အသက္နဲ႔ အသက္ကုိေရြးခဲ့ မုိက္ျပစ္သားတုိင္း သိရွိဖုိ႔
ေခၚေဆာင္သြားမယ့္ ေကာင္းကင္ဘံု ကယ္တင္ဆဲ ေရြးႏႈတ္ခဲ့ၿပီ
သူ႕ကုိ အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ ခုိလႈံေတာ့မွ
၀မ္းေျမာက္ျခင္းဘံုသုိ႔ ခ်ီေဆာင္ယူမယ္ေလ

BRIDGE
သခၤ်ဳိင္းသားတုိ႔ ၀မ္းေျမာက္ ေသလြန္သူသည္ ရွင္ၿပီေလ
လမ္းတစ္လမ္းတည္း ရင္ခြင္ေတာ္ထဲထိ သြားမလား
ေက်ာခုိင္းရင္ ေ၀း

VERSE 3
အားလံုးက စြဲခ်က္တင္လုိ႔ သနားျခင္းကင္းစြာ သူ႕ကုိ စီရင္ေန
စေတးဖုိ႔ ညႇင္းဆဲခဲ့ အျပစ္ဖုိ႔ ကားတုိင္တုိင္တင္ေစၿပီ
ၾကည့္စမ္းပါ ခရီးလမ္းဆံုးျမင္ေလသူ
အသက္အတြက္ အသက္နဲ႔လဲခဲ့ ေပးဆပ္လုိ႔ကြယ္
ယခုအတြက္ျပဳခဲ့တယ္ ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲ
မသိမျမင္ရတဲ့ ေလာကသားမ်ားအတြက္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.