ဆာလံ ၁၂၁

>>>Download

ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1
ကႏၱာရရဲ႕ ဒုကၡလမ္းမွာ ခုိလႈံရာ
သင္၏ ယာဘက္၌ အရိပ္တစ္ခုလုိ တည္ရွိ
ေနေရာင္အလင္းတန္း လရဲ႕အလင္းေရာင္လုိ
အခ်ိန္တုိင္း ျဖာဆင္း မုိးကာသည္

VERSE 2
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ သင့္ရဲ႕၀ိညာဥ္ မွီတြယ္ရာ
ငုိက္မည္းအိပ္ေမာက် ေမ့ေလ်ာ့သည္ မရွိ
ေျခေခ်ာ္လဲၿပီး အထိအခုိက္မရွိေစရ
တံခါး၀မွာ အစဥ္အၿမဲ ေစာင့္ေရွာက္လုိ႔ေနသည္

VERSE 2
ေတာင္စြယ္ေပၚကုိ လွမ္းၾကည့္လုိက္ပါ
ေရာင္နီေ၀ျဖာ ထြန္းလင္းလုိ႔လာ
ဘုန္းႀကီးေသာအရွင္ အႏႈိင္းမဲ့ေမတၱာရွင္
မစျခင္းအေၾကာင္း ထြက္ေပၚလာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.