အိမ္ျပန္ခဲ့ပါ

>>>Download

ေတးဆုိ - ေစာ၀င္းလြင္

VERSE
အခန္းက်ဥ္းထဲက ေနရာမွန္ျဖစ္ေသာ ၀ိညာဥ္ခႏၶာ
သာယာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္
အိမ္ေတာ္တံခါး ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္
သင့္ရဲ႕ႏွလံုးသားထဲ အိမ္ေတာ္ျပင္ဆင္ၿပီး
ရွိသည္အတုိင္း အိမ္ကုိ ျပန္ခဲ့ပါ
အဆုိးမ်ားကင္းမဲ့ ေပ်ာ္စရာေရႊနန္း ဘံုဗိမာန္

PRE-CHO
ကယ္တင္ရွင္ကုိ ေရြးခ်ယ္ ယံုသူတုိင္း
လြတ္ေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစ
ဘယ္သူမဆုိ အတူခံစားခြင့္ေပး

CHORUS
ေန႔မရွိ ညမရွိ အမုန္းမရွိ အဆုိးမရွိ
နိစၥထာ၀ရတည္ရာ ကမၻာသစ္တစ္ခုပါ
ေနစရာ အခန္းမ်ား အုိ အခမဲ့ ခံစားယူပါ
ေပးဆပ္သူ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အေဖဘုရားရဲ႕အိမ္ေတာ္မွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.