ေနာက္ဆံုးခ်ိန္


 >>>Download

ေတးဆုိ - ေဘြမင္းလ်န္

VERSE 1
ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ ဒုိ႔ရဲ႕၀ိညာဥ္မီးအိမ္ ဘယ္မ်ားထြက္ခြါ သြားၾကမလဲ
ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ ဒုိ႔ရဲ႕၀ိညာဥ္မီးအိမ္ ဘယ္ဆီေမွ်ာ္မွန္းခရီးႏွင္ ဘယ္သြားၾကမလဲ
ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ ရထားႀကီးထြက္ခြါ သခင့္ႏုိင္ငံဆီ သင္လည္းလုိက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေလ
ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ ရထားႀကီးထြက္ခြါ သခင့္ႏုိင္ငံဆီ နီးလုိ႔ေန

CHORUS
ေနာက္ဆံုးကာလ နီးကပ္လုိ႔လာၿပီ
ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေလး နီးကပ္လုိ႔ကပ္လာ/နီးသထက္နီးလာခဲ့ၿပီ
ေနာက္ဆံုးကာလ နီးကပ္လုိ႔လာၿပီ ေစာင့္လုိ႔ႀကိဦး

VERSE
ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ ရထားႀကီး ထြက္ခြါ၀ိညာဥ္ကမၻာဆီ သင္လည္းလုိ္က္ရန္ အသင့္ျပင္
ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ ဒုိ႔ရဲ႕၀ိညာဥ္မီးအိမ္ ဘယ္ဆီေမွ်ာ္မွန္းခရီးႏွင္ ဘယ္သြားၾကမလဲ
တကယ္ဆုိ၀မ္းေျမာကလ်က္ ေမွ်ာ္လင့္ပါ သင့္ရဲ႕ဘုရားရွင္အရိပ္မွာ ေနာင္တနဲ႔ လွမ္းလာခဲ့
ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ အားလံုး အသက္ဆီမီးအိမ္ ကုိယ္စီ ဆီျဖည့္လုိ႔ေလ ေစာင့္စားမယ္ ေရး

BRIDGE
ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ သင့္ရဲ႕၀ိညာဥ္ေလးကုိ ကုိယ္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ေနခဲ့တယ္

ENDING
ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ ဘုရားျမတ္ေရွ႕မွာ ဒုိ႔တေတြ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ခြင့္ေတြရဦးမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.