ကယ္တင္မူပါ

>>>Download

ေတးဆုိ - ေနာ္ထီးမူး

VERSE 1
အားနည္းခ်က္ေတြ ျပင္ဆင္ေပးပါ ျပဳမိအျပစ္၀န္တာေတြမ်ား
မထီမဲ့ျမင္ေတြမ်ားလြန္းၿပီ အေရးမထား အခါခါ ကုိယ္ေတာ့္စကားျငင္းသူအား
ကုိယ္ေတာ္ဆံုးမပါ ကုိယ္ေတာ္လမ္းျပသြန္သင္ပါ ကၽြႏု္ပ္အား

VERSE 2
မွားယြင္းမႈေတြ လြန္လာေသာအခါ ႏွလံုးသားထဲမွာ ဒဏ္ရာမ်ား
အကၽြန္မ်က္ရည္ေတြ စီးက်သည္ ဒူးေထာက္၀န္ခံ လြန္က်ဴးသမွ်အျပစ္ေတြအား
ကုိယ္ေတာ္ခြင့္လႊတ္ပါ ကုိယ္ေတာ္သနားလွည့္ ကယ္တင္ပါကၽြႏု္ပ္အား

CHORUS
ကားတုိင္ထက္မွာ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၿပီ
ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ ေပးဆပ္ ခံစားရ ေ၀ဒနာအျပင္းစား
ကယ္တင္ေတာ္မူပါ အၾကြင္းမဲ့ ၀န္ခံ ကၽြႏ္ုပ္၏ အျပစ္မ်ားအတြက္
သားေတာ္သခင္သည္ လြတ္ေစၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.