လြတ္ေစမည္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
ငါတုိ႔အျပစ္နဲ႔ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား ခံရန္ မိတ္ေဆြေယ႐ႈရွိ
ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ထံေတာ္ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္သည္ အံ့ဘြယ္ျဖစ္ေပ၏
ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ႀကိမ္ဖန္စြန္႔ပစ္ မခံသင့္၀န္ထမ္းခဲ့ၿပီ
ကုိယ္ေတာ္ထံတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ မယူေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္

VERSE 2
ငါတုိ႔တြင္ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း ဆင္းရဲဒုကၡရွိသလား
ဘယ္ခါမွ စိတ္မပ်က္ေစရန္ ဆုေတာင္းလ်က္ ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ
၀မ္းနည္ျခင္းမ်ဳိးခံ မိတ္ေဆြလုိ သစၥာရွိသူေတြ႕မည္လား
ငါတုိ႔အားနည္းျခင္း ေယ႐ႈသိ ဆုေတာင္းလ်က္ ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ

CHORUS
သင့္ရဲ႕ဒုကၡမ်ားနဲ႔ ငုိေၾကြးျခင္းေတြ အားလံုး
သခင္ဘုရားေရွ႕မွာ ခ်လုိက္ လြတ္ေစမည္

VERSE 3
ပင္ပန္းလွစြာ ၀န္ထုပ္ေလး၍ အားနည္းလ်က္ရွိၾကသလား
ကယ္တင္ရွင္ မွီခုိရာျဖစ္ေပ ဆုေတာင္းလ်က္ ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ
မိတ္ေဆြမ်ား ရြံ႕ရွာစြန္႔ပစ္လွ်င္ ဆုေတာင္းလ်က္ ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ
လက္ေတာ္ျဖင့္ ကြယ္ကာေစာင္မမည္ ထုိမွ ႏွစ္သိမ့္ရာကုိရွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.