အလင္းစကား

>>>Download

ဆုိ - ဘုိဘုိ

VERSE 1
ဒုိ႔ႏႈတ္ဖ်ားက ေတးသြားရွိတုိင္းဟာ
အလင္းစကားေျပာဖုိ႔ အၿမဲအသင့္ရွိပါေစ
ဒီကမၻာေျမေပၚ အေမွာင္၀င္ခဲ့ေသာေန႔ရက္ကုိ
သာယာေစမယ့္ သီခ်င္းရွိခဲ့ၿပီပဲ
အတုမဲ့ခဲ့တဲ့ေမတၱာ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းမယ္
ဆံုးပါးမယ့္ ၀ိညာဥ္ရွိရာကုိ ေဆာင္ယူသြား

VERSE 2
ေလာကႀကီးထဲ ေျပးၾကည့္လုိက္စမ္းပါ
အေမွာင္သံသရာမွာ နစ္ျမဳပ္ဆဲလူေတြ
ကယ္တင္ရွင္ရဲ႕ အလင္းမ်ားေပးလုိက္ပါ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အတြက္ ဆက္ကပ္ အသက္တာနဲ႔
အလင္းစကားေျပာမယ့္ေတးသံ ကမၻာကုိၿခံဳလႊမ္းထား
ဆံုးပါးမယ့္ ၀ိညာဥ္မ်ားစြာကုိ ကယ္တင္သြား

CHORUS
အလင္းေပးမယ့္ ေတး/သီခ်င္းသံမ်ား
ကယ္တင္ရွင္က ေပးအပ္ခဲ့တာပါ
ဆက္ကပ္မယ့္ ဒုိ႔ေတးသံမ်ား
ကုိယ္ေတာ္ရွင္/ကယ္တင္ရွင္က ေကာင္းႀကီးေပးပါမွာ
အေမွာင္ေတြထဲမွာ အလင္းေဆာင္
သတင္းေကာင္းကုိေျပာပါ
ဒီကမၻာေျမေပၚ သက္ရွိအခ်ိန္ေလးမွာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.