ကၽြႏု္ပ္အသံ (၂)

>>>Download

VERSE 1
ျပဳခဲ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဒုစ႐ုိက္ေတြ အထံေတာ္မွ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္
ႏွိမ့္ခ်လ်က္ သခင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာ ရွာေဖြကာ ငုိေၾကြးေသာအသံ
အဓမၼလမ္းအား စြန္႔ပစ္ၿပီး သခင့္ေရွ႕ေမွာက္ကုိးကြယ္ဖုိ႔ ေရာက္လာ

VERSE 2
ဆုိးညစ္ျခင္းနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေန ခုိင္မာေနတဲ့ ႏွလံုးသားေျမ
သခင့္ေရွ႕ေမွာက္ ခ်ဳိးဖဲ့ျခင္းခံ သခင္လုိရာ ပံုသြင္းေျပာင္းလဲ
ကၽြႏ္ုပ္ႏွလံုးသား၀ိညာဥ္၌ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း ေတာင္းပန္

CHORUS
သခင္မ်က္ႏွာအလင္း တည္ၾကည္ေပၚထြန္းလင္းပါ
ေၾကမြေသာႏွလံုးေတြ တမ္းတလ်က္ေနခ်ိန္/ငုိေၾကြး
သခင္ရဲ႕လူမ်ား ကုိယ္ေတာ္ထံေတာ္ပါး
ေနာင္တမ်ားနဲ႔ ႏွိမ့္ခ် ျပပ္၀ပ္ခ်ိန္ခါ
ေျခာက္ေသြ႕အက္ကြဲျခင္းမ်ား သခင္ရဲ႕ေကာင္းႀကီးမုိးစက္
ငတ္မြတ္လ်က္ ဟစ္ေအာ္သံမ်ား နားေညာင္းကာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕မ်က္ႏွာ ကၽြႏ္ုပ္ထံလွည့္ပါ

BRIDGE
အတြင္းႏွလံုးသား ----- အမွားကုိ ျပန္ျမင္၀န္ခ်ကာ
ႏွိမ့္ခ်လ်က္ သခင့္ေရွ႕ေတာ္ တုိး၀င္ကာ ဆုေတာင္းသံမ်ား
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံေတာ္မွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဒူးေထာက္
မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ကာ
ႏွလံုးသားထဲက မ်က္ရည္စီးသံကုိ သခင္ၾကားမူပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.