ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - 

VERSE 1
အျပစ္ရဲ႕ႏြံမွ ေရြးႏႈတ္ခဲ့သူ ဘုရားျမတ္ရွင္ရဲ႕တစ္ဖက္သတ္ေမတၱာ
လူေတြအေပၚမွာ အၿမဲသာ ျဖဴစင္ဆဲပါ
အျပစ္မရွိေပမယ့္ အဖုိးအခပးကာ အျပစ္သားေတြအတြက္
အသက္စေတးသြားတာ ကရာနီမွာျပခဲ့ သက္ေသပါ

CHORUS 2
ကမၻာသူကမၻာသား အျပစ္မွလြတ္ရန္
ကားတုိင္ေတာ္ထက္ အေသြးသြန္းေလာင္းကာ
အျပစ္ေတြအကုန္လံုးေဆးေၾကာခဲ့ၿပီ လူေတြရဲ႕ကုိယ္စား
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ တုိင္ေတာ္ထက္မွ ျပင္းထန္စြာမခံစားသြားခဲ့ရင္
၀ိညာဥ္အသက္ ထာ၀ရစိတ္မခ်ႏုိင္ဘူး

VERSE 2
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အျပစ္လြတ္ရၿပီ ငရဲရဲ႕ကၽြန္မွ ကၽြတ္ခဲ့ရၿပီ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္ပဲေလ
ဒုိ႔အစြမ္းမပါဘဲ မႀကိဳးစားဘဲေလ အဖုိးအခဘာမွ မေပးရဘဲေလ
ယံုၾကည္႐ံုနဲ႔ ငရဲမွ လြတ္ေစတာ

CHORUS 2
ကယ္တင္ရွင္ကုိ ႏွလံုးသားထဲမွ ဖိတ္ေခၚအုပ္စုိးအခြင့္ေပးတဲ့အခါ
အသက္တာတစ္ခုလံုး ထိန္းခ်ဳပ္သြားမွာ အလုိေတာ္၀န္ခံကာ
ဒီေျမခႏၶာေၾကြကာသြားလည္း အသက္၀ိညာဥ္ဟာ စိတ္ခ်ရၿပီ
ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူ အဖရဲ႕နန္းေတာ္မွာ

VERSE 3
ေက်းဇူးေတာ္ကုိအၿမဲခ်ီးမြမ္းမယ္ အဖရဲ႕အိမ္နန္းျမန္းရေတာ့မယ္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ဂ႐ုဏာေတာ္ေၾကာင့္ပဲေလ
ခ်ီးမြမ္းမကုန္ႏုိင္ ေက်းဇူးတရားေတြ ေတြးမိလုိက္တုိင္း ၀မ္းေျမာက္မဆံုးေပ
ဂုဏ္ေတာ္နာမ ဘုန္းႀကီးျမတ္ပါေစ


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.