အႀကီးျမတ္ဆံုးဘုရား

>>>Download

VERSE 1
ဆံုး႐ႈံးျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေစသူ  အျပစ္နဲ႔ ငရဲမွ ေရြးႏႈတ္ခဲ့ေလသူ
၀မ္းနည္းျခင္းမွ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းထံသုိ႔ လြတ္ေျမာက္ျခင္းနဲ႔ အၿမဲတမ္း ကခုန္ေစ
ထာ၀ရအလင္းနဲ႔ စံုလင္ေသာအရပ္ဆီ ၀င္ႏုိင္ရန္ တံခါးကုိ ဖြင့္ေပးၿပီး
အစဥ္မေျပာင္းလဲ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေမတၱာ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ျမြက္ဆုိကာခ်ီးမြမ္း

CHORUS
အႀကီးျမတ္ဆံုးဘုရား ခပ္သိမ္းေသာအရာဖန္ဆင္း
အစနဲ႔အဆံုးလည္း ကုိယ္ေတာ္သာတစ္ပါးတည္း
အသက္ရွိသမွ်တုိ႔ ခ်ီးမြမ္းရန္ ခံထုိက္ ဘုန္းႀကီးျခင္းနဲ႔ ကုိယ္ေတာ္အုပ္စုိး
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားအား ႐ုိေသလ်က္ကုိးကြယ္ ပလႅင္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္ျပပ္၀ပ္ရင္း
ဂုဏ္ျပဳျခင္းအေပါင္း ခံထုိက္ေသာဘုရားသခင္
၀န္ခံ ဖန္ဆင္း ေန႔ညအားလံုး ဘုရား၌ ခ်ီးမြမ္းမည္

VERSE 2
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အသက္အတြက္ အသက္စြန္႔ခဲ့ေလသူ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အျပစ္အတြက္ အေသြးသြန္းခဲ့ေလသူ
ကၽြႏ္ုပ္လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းခံရင္း သခၤ်ဳိင္းတြင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့ေလၿပီ
ထုိေသျခင္းအား ေအာင္ျမင္ေသာဘုရားရွင္ အရာရာကုိစုိးစံပုိင္ေသာဘုရား
အစဥ္အႏႈိင္းမဲ့ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕တန္ခုိးေတာ္ ေနေတာ္ေပၚဘုန္းေတာ္အစဥ္ထြန္းလင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.