ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း

>>>Download

ေတးေရး - တူးမုိင္

VERSE 1
ကၽြႏု္ပ္၏ ခြန္အား ကၽြႏ္ုပ္၏ဘ႑ာ ကၽြႏ္ုပ္ကုိးစားရာ
ကၽြႏု္ပ္၏ အလင္း ကၽြႏ္ုပ္၏ သီခ်င္း ကၽြႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းရာ
ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း

VERSE 2
ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ခါ ထြက္ေျမာက္ရာတံခါး ေယ႐ႈတစ္ပါးတည္း
ကၽြႏု္ပ္ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း ကၽြႏု္ပ္ကခုန္ျခင္း အေၾကာင္းေလးတစ္ခုသာ
ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာ

CHORUS
(ငါပိတ္ေသာတံခါးကုိ ဘယ္သူမွ မဖြင့္ႏုိင္
ငါဖြင့္ေသာတံခါးကုိ ဘယ္သူမွ မပိတ္ႏုိင္
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕မွာ တားဆီးႏုိင္တာ
ဘယ္သူမွ ဘယ္သူမွ မရွိပါ)

BRIDGE
ကုိယ္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ရွိရင္ ဘယ္အရာကုိမွ မေၾကာက္ပါ
ကုိယ္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ရွိရင္ ရန္သူကုိလည္း မေၾကာက္ပါ
ကုိယ္ေတာ္သာအနားနားရွိရင္ အရာရာအားလံုး ျပည့္စံု

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.