လမ္း

>>>Download

ေတးဆုိ - ေအာင္ေအာင္

VERSE 1
ေျဖာင့္ေသာလမ္းသုိ႔ လုိက္ေသာသည္ ေဘးလြတ္လိမ့္မည္
ေကာက္ေသာလမ္းသုိ႔ လုိက္ေသာသူသည္ ခ်က္ခ်င္းလဲလိမ့္မည္
ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ သမၼာက်မ္းစကားကုိ မသင္ယူ နားမေထာင္ဘဲ
အလုိေတာ္အတုိင္းပဲစြန္႔ စာတန္လႊမ္းမုိးရာ ကမၻာေလးပါပဲ ခိုနားေတာ့မလား

VERSE 2
ေငြကုိျဖဳန္းၿပီးလုိ႔ အပယ္ခံဘ၀ေရာက္မွ ေနာင္တနဲ႔အတူ
ေျခေတာ္ရင္းသုိ႔ တုိး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ကာ ခုိနားခြင့္ေတာင္းခဲ့လုိ႔
ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ ရင္ခြင္ေငြ႕ေအာက္ကုိ ခုိ၀င္နားသူအေပါင္း
ၿငိမ္သက္မႈမ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္စြာ ေနထုိင္အသက္ရွင္ဖုိ႔ အခြင့္ေပးလိမ့္မယ္

CHORUS
အေမွာင္လမ္းေလး စြန္႔ပစ္ေက်ာခုိင္းကာ အုိ ခ်စ္သားရယ္
သခင့္ရဲ႕အလုိ ၀န္ခံကာ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ႏုိင္ငံအတြက္ေလ
အသက္ေပးၿပီး အေသြးနဲ႔ေရြးႏႈတ္ကာ ကယ္တင္မူခဲ့တယ္
ေယ႐ႈေမတၱာ ဒီေနရာက သက္ဆံုးသည့္တုိင္ ကုိးစားယံုၾကည္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.